W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, Monedo wykorzystuje pliki cookies. Odbywa się to zgodnie z naszą polityce prywatności. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz ustawić w Twojej przeglądarce.
×

Warunki Umowy Ramowej Pożyczki

§ 1. Przedmiot Umowy

 • 1.1. Na podstawie niniejszej Umowy Ramowej Pożyczki, Pożyczkodawca, będzie udzielał Pożyczkobiorcy pożyczek gotówkowych ("Pożyczki") w sposób i na warunkach określonych poniżej.
 • 1.2. Pożyczki nie mają określonego przeznaczenia. Pożyczki udzielane są Pożyczkobiorcy na dowolny cel konsumpcyjny, niezwiązany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Pożyczkobiorcę.
 • 1.3. Niniejsza Umowa stanowi Umowę Ramową Pożyczki, zawartą z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość, na podstawie której Pożyczkodawca będzie udzielał Pożyczkobiorcy kolejnych pożyczek, na wniosek Pożyczkobiorcy. Warunki kolejnych umów pożyczek będą potwierdzane Pożyczkobiorcy na piśmie lub przesyłane mu drogą elektroniczną (na trwałym nośniku).
 • 1.4. Umowa ramowa jest umową pożyczki na czas nieokreślony.

§ 2. Warunki pożyczki

 • 2.1. Pożyczki są udzielane w kwotach od 1500 zł do 10 000 zł w pełnych złotych.
 • 2.2. Bieg okresu pożyczki rozpoczyna się w kolejnym dniu roboczym po dacie przekazania pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.
 • 2.3. Pożyczki są udzielane na okres od 6 do 36 miesięcy określonych w harmonogramie spłaty wraz z należnymi Pożyczkodawcy odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi kosztami. Spłata będzie następowała w równych, miesięcznych ratach (kwota Pożyczki wraz z prowizją i odsetkami, z tym że pierwsza rata może się różnić wysokością od pozostałych rat) w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłat, który stanowi integralną część umowy.
 • 2.4. Maksymalna kwota każdej pożyczki jest uzależniona od:
  • a) liczby spłaconych pożyczek,
  • b) terminowości spłaty pożyczek,
  • c) określonej zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy.
 • 2.5. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia wnioskowanej kwoty pierwszej Pożyczki oraz kolejnych Pożyczek oraz do zaoferowania wnioskodawcy mniejszej kwoty od pierwotnie wnioskowana. Udzielenie Pożyczki w zmienionej kwocie jest uzależnione od przyjęcia przez Pożyczkobiorcę zmienionej Umowy Pożyczki.
 • 2.6. Pożyczki są udzielane wyłącznie osobom fizycznym na stałe zameldowanym w Polsce, zamieszkującym w Polsce.
 • 2.7. Prawem właściwym dla wszystkich pożyczek udzielanych przez Kreditech Polska Sp. z o.o. jest prawo polskie.

§ 3. Wniosek pożyczkowy

 • 3.1. Pożyczkobiorca może wnioskować o pierwszą pożyczkę rejestrując się i tworząc konto użytkownika na stronie internetowej www.monedo.pl/now. Podczas rejestracji Pożyczkobiorca musi podać następujące informacje: nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zameldowania), adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer telefonu stacjonarnego, określenie kwot i źródeł wszystkich dochodów, okres zatrudnienia, dane dotyczące miejsca pracy i zawodu, łączną kwotę miesięcznych obciążeń z tytułu pozostałych pożyczek/kredytów spłacanych przez Pożyczkobiorcę, informacje adresowe i kontaktowe pracodawcy, numer rachunku bankowego Pożyczkobiorcy (IBAN), wskazanie osoby do kontaktu, z którą Pożyczkodawca może kontaktować się w przypadku braku możliwości skontaktowania się Pożyczkodawcy z Pożyczkobiorcą.
 • 3.2. Pożyczkobiorca może wnioskować o kolejne pożyczki w drodze
  • a) złożenia wniosku online za pośrednictwem strony internetowej www.monedo.pl/now (wymagana nazwa użytkownika),
  • b) przesłania wiadomości SMS według następującego wzoru:
   Monedo Now (Kwota pożyczki) zł (Okres pożyczki) dni PESEL,
  • c) za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji dla systemów Android i iOS.
 • 3.3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji, potwierdzeniu podanego numeru telefonu komórkowego i po podaniu indywidualnego kodu PIN przesłanego na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy, Pożyczkobiorca zostanie przekierowany do zabezpieczonego serwisu usług płatniczych w celu podania danych niezbędnych do przekazania wymaganej opłaty rejestracyjnej w wysokości 0,01 złotych lub 0,50 złotych, w przypadku skorzystania z przelewu za pomocą platformy Sofort.. Dokonanie wymaganej opłaty rejestracyjnej nie jest konieczne w momencie skorzystania przez Pożyczkobiorcę z alternatywnego rozwiązania, tj. aplikacji KontoConnect umożliwiającej darmową weryfikację danych do przelewu bankowego.
 • 3.4. Dokonanie czynności określonych w § 3.3. Strony zgodnie uznają jako wolę zawarcia Umowy Ramowej Pożyczki.
 • 3.5. W celu potwierdzenia rejestracji, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do wniesienia opłaty rejestracyjnej przekazem na rachunek bankowy Pożyczkodawcy lub do zalogowania się do własnego konta bankowego z użyciem aplikacji Pożyczkodawcy - KontoConnect. Opłata rejestracyjna winna zostać zapłacona przekazem z tego samego rachunku, na który zostanie wpłacona pożyczka wraz z podaniem unikatowego indywidualnego kodu, który Pożyczkobiorca otrzyma za pośrednictwem wiadomości e-mail po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracji. W celu zapewnienia szybkiego przekazu środków, Pożyczkobiorca winien przekazać środki pieniężne na rachunek bankowy Pożyczkodawcy prowadzony przez ten sam bank co rachunek Pożyczkobiorcy. W przypadku niedostosowania się do tego zalecenia, nie gwarantuje się szybkich przekazów pieniężnych. Jeżeli Pożyczkobiorca posiada rachunek w banku nieuwzględnionym w wykazie na stronie internetowej Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca jest zobowiązany do przekazania opłaty rejestracyjnej na rachunek bankowy nr: 08 1020 1097 0000 7202 0238 2554, Bank PKO BP. o następującej treści w tytule przekazu:
  (Indywidualny identyfikator pożyczki), Akceptuję warunki umowy ramowej pożyczki
  W przypadku skorzystania z aplikacji KontoConnect, dochodzi do darmowego, kilkusekundowego połączenia z kontem bankowym Pożyczkobiorcy za pomocą zaszyfrowanego połączenia SSL. Pozytywna weryfikacja przez system danych podanych przez Pożyczkobiorcę pozwala na niezwłoczne przekazanie pieniędzy. Podczas połączenia z kontem Pożyczkobiorcy nie dochodzi do zapisu żadnych danych. Aplikacja jedynie porównuje dane rejestracyjne Pożyczkobiorcy z danymi podanymi przy logowaniu do konta bankowego.
 • 3.6. Pożyczkodawca
  • a) udzieli Pożyczkobiorcy rzetelnych informacji zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim podczas składania wniosku i na etapie wykonywania Umowy Ramowej Pożyczki,
  • b) poinformuje Pożyczkobiorcę o decyzji w zakresie § 3.5,
  • c) w przypadku odrzucenia wniosku o pożyczkę, poinformuje Pożyczkobiorcę bezzwłocznie i nieodpłatnie o wynikach weryfikacji oraz szczegółach bazy danych użytej podczas weryfikacji, na podstawie, której prowadzona była weryfikacja i w oparciu o którą dokonano negatywnej oceny,
  • d) poinformuje Pożyczkobiorcę o proponowanych zmianach w zakresie niniejszych postanowień Umowy Ramowej Pożyczki,
  • e) będzie przestrzegał postanowień Umowy Ramowej Pożyczki,
  • f) będzie chronić dane klienta zgodnie z polityką ochrony danych osobowych.
 • 3.7. Pożyczkobiorca
  • a) oświadcza, że zapoznał się i rozumie postanowienia Umowy Ramowej Pożyczki oraz że zgadza się z wszystkimi opisanymi w niej postanowieniami,
  • b) oświadcza, że ma ukończone co najmniej 18 lat, posiada miejsce zamieszkania w Polsce, a także polski numer ewidencyjny (PESEL) oraz polski dowód osobisty,
  • c) oświadcza, że wszelkie przedłożone informacje osobowe są poprawne i zgodne z prawdą,
  • d) oświadcza, że występuje we własnym imieniu,
  • e) jest zobowiązany do aktualizacji wszelkich przekazanych danych, w tym poinformowania Pożyczkodawcy o wszelkich zmianach adresu i/lub adresu do korespondencji, zmianie numeru rachunku bankowego, numeru telefonu oraz innych przekazanych danych osobowych,
  • f) Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę poprawnego wniosku Pożyczkobiorcy o Pożyczkę Konsolidacyjną, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy wysłanych na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany przez Pożyczkobiorcę w formularzu rejestracji.,
  • g) Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa powyżej Pożyczkobiorca zobowiązany jest wydrukować Umowę Pożyczki, podpisać jeden egzemplarz Umowy Pożyczki i odesłać na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy. Nie odesłanie Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, a także odesłanie jej do Pożyczkodawcy bez podpisu nie jest podstawą do stwierdzenia, że Pożyczka Konsolidacyjna nie została udzielona.
  • h) każdorazowo aplikując po Pożyczkę jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia Pożyczkodawcy do żądania i pozyskania od Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie, 02-679 ul. Zygmunta Modzelewskiego 77, informacji gospodarczej na temat swych obecnych oraz wcześniejszych zobowiązań finansowych, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową uzyskanych z Biura Informacji Kredytowej oraz od Związku Banków Polskich. Jednocześnie, Pożyczkobiorca każdorazowo aplikując po Pożyczkę jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia dla Biura Informacji Kredytowej w Warszawie oraz Związku Banków Polskich w Warszawie do przekazania biuru informacji gospodarczej zasobów informacyjnych posiadanych przez te instytucje, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, na temat swego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów przekraczających 200 złotych lub braku danych o takim zadłużeniu, a także o posługiwaniu się fałszywymi dokumentami w związku z wcześniejszymi działaniami dłużnika, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530. Z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr. 72, poz. 665 z późn. zm.).
  • i) każdorazowo aplikując po Pożyczkę, jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia Pożyczkodawcy do żądania i pozyskania od Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu, 51-214 Al. Armii Ludowej 21, informacji gospodarczej na temat swych obecnych oraz wcześniejszych zobowiązań finansowych, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową uzyskanych z Biura Informacji Kredytowej oraz od Związku Banków Polskich. Jednocześnie Pożyczkobiorca, każdorazowo aplikując po Pożyczkę jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia dla Biura Informacji Kredytowej w Warszawie oraz Związku Banków Polskich w Warszawie do przekazania biuru informacji gospodarczej zasobów informacyjnych posiadanych przez te instytucje, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, na temat swego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów i/lub pożyczek przekraczających 200 złotych lub braku danych o takim zadłużeniu, a także o posługiwaniu się fałszywymi dokumentami w związku z wcześniejszymi działaniami dłużnika, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr. 72, poz. 665 z późn. zm.).
  • j) każdorazowo aplikując po Pożyczkę, jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia Pożyczkodawcy do żądania i uzyskania od ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie, 00-095 Plac Bankowy 2 informacji gospodarczej na temat swych obecnych oraz wcześniejszych zobowiązań finansowych, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową uzyskanych z Biura Informacji Kredytowej oraz Związku Banków Polskich. Jednocześnie Pożyczkobiorca, każdorazowo aplikując po Pożyczkę jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia dla Biura Informacji Kredytowej w Warszawie oraz Związku Banków Polskich w Warszawie do przekazania biuru informacji gospodarczej zasobów informacyjnych posiadanych przez te instytucje, w tym informacji stanowiących tajemnicę bankową, na temat swego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów przekraczających 200 złotych lub braku danych o takim zadłużeniu, a także o posługiwaniu się fałszywymi dokumentami w związku z wcześniejszymi działaniami dłużnika, zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr. 72, poz. 665 z późn. zm.).
  • k) każdorazowo aplikując po Pożyczkę, jest zobowiązany do udzielenia upoważnienia Pożyczkodawcy do przekazania ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie, 00-095 Plac Bankowy 2, Krajowemu Rejestrowi Długów Biuru Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu, 51-214 Al. Armii Ludowej 21 oraz Biuru Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie, 02-679 ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 informacji na temat wywiązywania się przez niego z wszelkich zobowiązań finansowych wobec Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wynikających z niniejszej Umowy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz.530. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr. 72, poz.665 z późn. zm.).
  • l) po udzieleniu odpowiedniej zgody w procesie składania wniosku o udzielenie pożyczki na przetwarzanie danych osobowych będzie otrzymywał oferty handlowe od Pożyczkodawcy w formie korespondencji pocztowej, elektronicznej lub SMS. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przesyłania przez Pożyczkodawcę wyżej wymienionej oferty.
  • m) po udzieleniu odpowiedniej zgody w procesie składania wniosku o udzielenie pożyczki na przesyłanie danych osobowych do partnerów handlowych Pożyczkodawcy będzie otrzymywał od partnerów Pożyczkodawcy w formie telefonicznej, korespondencji pocztowej, elektronicznej lub SMS m.in. oferty doradztwa finansowego. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez Pożyczkodawcę usług m.in. pośrednictwa finansowego.
 • 3.8. Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania na wniosek bezpłatnego projektu umowy ramowej pożyczki, jeżeli w ocenie Pożyczkobiorcy spełnia on warunki do udzielenia mu pożyczki przez tego Pożyczkodawcę. Projekt umowy powinien zawierać dane konsumenta, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim oraz wszystkie warunki, na których pożyczka mogłaby zostać udzielona.
 • 3.9. Po zaakceptowaniu każdego wniosku Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, Pożyczkodawca prześle Formularz Informacyjny dotyczący każdej pożyczki, który będzie integralną częścią niniejszej Umowy Ramowej Pożyczki.
 • 3.10. Kwota pierwszej i każdej kolejnej pożyczki, udzielonej na podstawie Umowy Ramowej Pożyczki zostanie przekazana na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy bezzwłocznie po przesłaniu Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę elektronicznego powiadomienia o decyzji w sprawie wniosku o pożyczkę, Formularza Informacyjnego wraz z harmonogramem spłat oraz terminem spłaty pożyczki za pośrednictwem wiadomości SMS przesłanej na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy i/lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail Pożyczkobiorcy określony w trakcie procesu rejestracji lub na chronione hasłem konto użytkownika.
 • 3.11. Pożyczkobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za poprawność przedłożonych danych osobowych, w tym za informacje dotyczące między innymi rachunku bankowego, okresu pożyczki, kwoty pożyczki, danych kontaktowych.
 • 3.12. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji od wnioskodawcy, jakie uzna on za niezbędne celem potwierdzenia tożsamości lub wysokości dochodów wnioskodawcy, w tym kopii dokumentów potwierdzających tożsamość oraz wysokość dochodów wnioskodawcy.

§ 4. Koszt udzielenia Pożyczki

 • 4.1. Każda Pożyczka udzielana przez Pożyczkodawcę jest oprocentowana według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). . Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.), z zastrzeżeniem § 4.2. i § 6.6 Umowy Ramowej Pożyczki, a za udzielenie i wypłatę Pożyczki naliczana jest prowizja od kwoty środków pieniężnych wypłaconych przez Pożyczkodawcę dla Pożyczkobiorcy. Spłata Pożyczki obejmuje:
  • a) całkowitą kwotę Pożyczki,
  • b) prowizję rozliczaną w miesięcznych okresach rozliczeniowych w wysokości oraz terminach spłaty wynikających z Harmonogramu. Wysokość prowizji jest uzależniona od uzyskanego scoringu i oceny ryzyka Pożyczkodawcy. O wyniku analizy tj. wysokości prowizji Pożyczkobiorca zostanie poinformowany przed ostatecznym złożeniem wniosku o udzielenie Pożyczki. Przykładowa wysokość prowizji dla Pożyczek udzielanych na okres 12 miesięcy na podstawie uzyskanego scoringu może wynieść od 5% do 12%.
  • c) odsetki w wysokości wskazanej w pkt 4.1. powyżej.
 • 4.2. W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z prawa odstąpienia, o którym mowa w § 7 Umowy Ramowej Pożyczki, Pożyczkodawca będzie naliczał odsetki maksymalne od kwoty pożyczki od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Pożyczkobiorcę do dnia rzeczywistej spłaty pożyczki wraz z odsetkami. W przypadku zmiany stopy odsetek maksymalnych, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie.
 • 4.3. Zmiana stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powoduje zmianę wysokości oprocentowania:
  • a) wzrost stopy procentowej powoduje wzrost oprocentowania Pożyczki;
  • b) spadek stopy procentowej powoduje spadek oprocentowania Pożyczki.
  Wskazana powyżej zmiana oprocentowania nie powoduje zmiany warunków Umowy i nie wymaga podpisania aneksu.
 • 4.4. Pożyczkobiorca oświadcza, że:
  • a) jest mu znane oraz wyjaśnione przez Pożyczkodawcę ryzyko zmiany stopy procentowej, polegającej na tym, że w przypadku wzrostu stopy procentowej wyższe będzie oprocentowanie pożyczki i wzrośnie wówczas wysokość raty kapitałowo-odsetkowej,
 • 4.5. jest świadomy ponoszenia przez siebie ryzyka wzrostu oprocentowania i ją akceptuje. Przed udzieleniem pierwszej, jak i każdej kolejnej pożyczki, Pożyczkodawca prześle Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny zawierający informacje na temat kwoty udzielanej pożyczki, wysokości oprocentowania, całkowitej kwoty spłaty oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania obliczonej na czas udzielenia każdej pożyczki wraz z wszelkimi założeniami przyjętymi przy wyliczaniu tej stopy, wszelkich dodatkowych kosztów związanych z udzieleniem pożyczki, a także kwotę, liczbę oraz częstotliwość spłat, jakich Pożyczkobiorca jest zobowiązany dokonać.
 • 4.6. Pożyczkobiorca może ponieść dodatkowe koszty w związku z wykonaniem Umowy Ramowej Pożyczki, w szczególności koszty usług stron trzecich, niezależne od Pożyczkodawcy (w tym koszty przekazów pieniężnych i wiadomości SMS).
 • 4.7. Pożyczkobiorca przekaże kwotę w wysokości 0,01 zł lub 0,50 zł, w przypadku skorzystania z przelewu za pomocą platformy Sofort, w celu weryfikacji swego rachunku lub nieodpłatnie zweryfikuje swój rachunek bankowy przy użyciu aplikacji KontoConnect.
 • 4.8. Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania na żądanie i nieodpłatnie przez cały okres pierwszej i każdej kolejnej umowy pożyczki zawartej na podstawie Umowy Ramowej Pożyczki harmonogramu spłat określającego kwoty należności, a także okresy i warunki dotyczące płatności tych kwot.
 • 4.9. Pożyczkobiorca upoważnia niniejszym Pożyczkodawcę do wprowadzenia płatności cyklicznych (CPA) w celu pobrania przez Pożyczkodawcę któregokolwiek ze zobowiązań pieniężnych, które powstają na rzecz Pożyczkodawcy w związku z Ramową Umową Pożyczki lub którąkolwiek Umową Pożyczki zawartą na podstawie Ramowej Umowy Pożyczki. Mając na uwadze powyższe, Pożyczkobiorca zapłaci wszystkie wymienione w umowie zobowiązania pieniężne na rzecz Pożyczkodawcy za pomocą CPA i w tym zakresie upoważnia realizacji płatności wynikających z Ramowej Umowy Pożyczki w ciężar środków zgromadzonych na rachunku bankowym Pożyczkobiorcy.
 • 4.10. W celu umożliwienia Pożyczkodawcy wprowadzenia płatności cyklicznych (CPA), Pożyczkobiorca dostarczy Pożyczkodawcy zezwolenia i szczegóły rachunku bankowego niezbędne do realizacji płatności CPA.
 • 4.11. Niewykonanie przez Pożyczkobiorcę czynności w zakresie umożliwiającym Pożyczkodawcy możliwości korzystania z płatności cyklicznych (CPA) może skutkować odmową udzielenia Pożyczki.
 • 4.12. W przypadku całkowitej przedterminowej spłaty zobowiązania przez Pożyczkobiorcę, Pożyczkodawca uprawniony będzie do pobrania prowizji z tytułu przedterminowej spłaty w wysokości 0,5% spłaconego przedterminowo kapitału pożyczki w przypadku, gdy umowa pożyczko została zawarta na okres krótszy niż 12 miesięcy oraz w wysokości 1,0% spłaconego przedterminowo kapitału pożyczki w przypadku, gdy umowa pożyczki została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy

§ 5. Spłata i zwłoka w spłacie pożyczki

 • 5.1. Pożyczkobiorca spłaca na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki, z uwzględnieniem terminów spłaty rat wskazanych w Harmonogramie. Pożyczkobiorca może spłacić pożyczkę w dowolnym czasie przed lub w dniu upływu terminu określanym każdorazowo przed udzieleniem każdej pożyczki.
 • 5.2. Pożyczkobiorca ma prawo dokonać przedterminowej spłaty swojego zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki. W przypadku przedterminowej spłaty całej kwoty, Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do obniżenia całkowitego kosztu pożyczki o wartość oprocentowania pożyczki i kosztów dla skróconego okresu obowiązywania umowy, chociażby Pożyczkobiorca poniósł odsetki i koszty przed przedterminową spłatą. Od obniżenia wyłączone są całkowita kwota pożyczki (kapitał pożyczki).
 • 5.3. Pożyczkobiorca w tytule spłaty raty  zobowiązuje się wpisać numer PESEL i /lub nr pożyczki. Każda spłata po wyznaczonym terminie o godzinie 24:00 jest uznawana za zwłokę w płatności.
 • 5.4. Niezwrócenie całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i z dodatkowymi kosztami w terminie może spowodować przekazanie zobowiązań Pożyczkobiorcy z tytułu zadłużenia do agencji windykacyjnej lub podjęcie działań sądowych wobec Pożyczkobiorcy po 7 dniach od pierwszego bezskutecznego wezwania do zapłaty otrzymanego przez Pożyczkobiorcę.
 • 5.5. Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek związanych z nieterminową płatnością w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 481 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). W przypadku zmiany wysokości odsetek maksymalnych, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie. Zmiana stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powoduje zmianę wysokości odsetek za opóźnienie:
  • a) wzrost stopy referencyjnej powoduje odsetek za opóźnienie;
  • b) spadek stopy referencyjnej powoduje spadek odsetek za opóźnienie.
  Wskazana powyżej zmiana oprocentowania nie powoduje zmiany warunków Umowy i nie wymaga podpisania aneksu.
 • 5.6. Z zastrzeżeniem warunków określonych w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. O udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Pożyczkodawca ma prawo do dostarczenia informacji na temat zobowiązań Pożyczkobiorcy do biur informacji gospodarczej wymienionych w § 3.7. jeżeli łączna kwota wymagalnych roszczeń wynosi co najmniej 200 zł, roszczenie uważa się za przeterminowane o co najmniej 60 dni i minęło co najmniej 30 dni od wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej (z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura) – doręczonego do rąk własnych lub listem poleconym i odebranego przez Pożyczkobiorcę.
 • 5.7. Niespłaconą w terminie ratę pożyczki od dnia następnego traktuje się jako zadłużenie przeterminowane, a sam Pożyczkobiorca znajduje się od tego momentu w zwłoce. W razie powstania zaległości w spłacie pożyczki spowodowanych brakiem spłaty rat lub spłaty w kwotach niższych niż określono w harmonogramie, Pożyczkodawca naliczy odsetki karne stosownie do treści pkt 5.5 powyżej.
 • 5.8. Wszelkie roszczenia Pożyczkodawcy przeciwko Pożyczkobiorcy pokrywane są z uwzględnieniem ust. 6.9. w następującej kolejności:
  • a) kapitał najstarszej zaległej raty,
  • b) oprocentowanie najstarszej zaległej raty,
  • c) odsetki za opóźnienie od najstarszej zaległej raty
  • d) Prowizja od najstarszej zaległej raty
  • e) kapitał kolejnej zaległej ratyoprocentowanie kolejnej zaległej raty,
  • f) odsetki za opóźnienie od kolejnej zaległej raty,
  • g) Prowizja od kolejnej zaległej raty
  • h) pozostałe należności

§ 6. Odstąpienie od umowy oraz prawo do rozwiązania umowy

 • 6.1. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od pierwszej i każdej kolejnej umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy to jest od dnia przekazania pożyczki na rachunek Pożyczkobiorcy albo od dnia dostarczenia przez Pożyczkodawcę wszystkich elementów wymienionych w art. 30 ustawy o kredycie konsumenckim.
 • 6.2. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod wskazany przez Pożyczkodawcę adres oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania tego terminu jest wystarczające wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 6.3. Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy pożyczki, z wyjątkiem odsetek maksymalnych, zgodnie z § 4.2 Umowy Ramowej Pożyczki, za okres od dnia odstąpienia od umowy pożyczki do dnia spłaty.
 • 6.4. Pożyczkobiorca zwraca niezwłocznie Pożyczkodawcy kwotę udostępnionej pożyczki wraz z odsetkami, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Dniem spłaty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych Pożyczkodawcy przez Pożyczkobiorcę.
 • 6.5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu będzie przesłany do Pożyczkobiorcy przy zawarciu Umowy Pożyczki.
 • 6.6. Pożyczkodawca może rozwiązać Umowę Ramową Pożyczki w dowolnym czasie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
 • 6.7. W przypadku niedotrzymania zobowiązań z Umowy Ramowej Pożyczki przez Pożyczkobiorcę, lub z każdej kolejnej umowy pożyczki, a także negatywnej oceny ryzyka kredytowego Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem przypadającym na dzień spłaty ostatnio udzielonej pożyczki.
 • 6.8. Pożyczkobiorca może rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, po przesłaniu wypowiedzenia w formie pisemnej. Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynach rozwiązania umowy w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku.
 • 6.9. W oświadczeniu, w celu skorzystania z prawa do rozwiązania niniejszej Umowy Ramowej Pożyczki, Pożyczkobiorca winien uwzględnić następujące informacje:
  • a) nazwisko Pożyczkobiorcy,
  • b) adres zamieszkania i zameldowania Pożyczkobiorcy,
  • c) numer i serię dowodu osobistego,
  • d) osobisty numer ewidencyjny (PESEL),
  • e) zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy oraz przedterminowej spłacie pożyczek,
  • f) datę i miejsce oświadczenia,
  • g) podpis Pożyczkobiorcy
 • 6.10. W przypadku zwłoki z zapłatą co najmniej dwóch pełnych rat za co najmniej dwa okresy płatności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę korespondencyjnie do zapłaty należności przeterminowanych w terminie 7 dni od otrzymania wezwania wraz z odsetkami, o których mowa powyżej pod rygorem wypowiedzenia umowy pożyczki. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie ureguluje zaległości w powyższym terminie, Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.
 • 6.11. W przypadku powstania należności przeterminowanych Pożyczkodawca zalicza spłatę raty pożyczki w następującej kolejności na:
  • a) kapitał najstarszej zaległej raty,
  • b) oprocentowanie najstarszej zaległej raty,
  • c) odsetki za opóźnienie od najstarszej zaległej raty,
  • d) prowizja od najstarszej zaległej raty,
  • e) kapitał kolejnej zaległej raty,
  • f) oprocentowanie kolejnej zaległej raty,
  • g) odsetki za opóźnienie od kolejnej zaległej raty,
  • h) Prowizja od kolejnej zaległej raty,
  • i) pozostałe należności
 • 6.12. Nieotrzymanie przez Pożyczkobiorcę informacji (wezwania) o powstaniu należności przeterminowanych, w każdym przypadku, nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku regulowania zobowiązań wobec Pożyczkodawcy.
 • 6.13. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i wszystkimi innymi kosztami pożyczki.
 • 6.14. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca uprawniony jest do postawienia Pożyczki w stan wymagalności po spełnieniu następujących warunków:
  • a) W przypadku opóźnienia Pożyczkodawcy w spłacie dwóch pełnych rat Pożyczki, Pożyczkodawca wyśle Pożyczkobiorcy monit na trwałym nośniku wzywający Pożyczkobiorcę do wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wysłania monitu oraz wskazujący niewykonane przez Pożyczkobiorcę zobowiązanie. Monit, o którym mowa powyżej wskazywać będzie kwotę wymagalnej płatności Pożyczkobiorcy.
  • b) W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wykona zobowiązania wskazanego w monicie opisanym w pkt 6.14.a powyżej, Pożyczkodawca wyśle Pożyczkobiorcy kolejny monit na trwałym nośniku wzywający Pożyczkobiorcę do wykonania zobowiązań wynikających z umowy pożyczki w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wysłania monitu oraz wskazujący niewykonane przez Pożyczkobiorcę zobowiązanie. Drugi monit, o którym mowa powyżej wskazywać będzie kwotę wymagalnej płatności Pożyczkobiorcy.
  • c) W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wykona w całości zobowiązania wskazanego w monicie opisanym w pkt 6.14.b powyżej Pożyczkodawca uprawniony będzie do wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni po tym monicie. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane do Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku.
  • d) W przypadku postawienie Pożyczki w stan wymagalności na podstawie oświadczenia o wypowiedzeniu stosownie do pkt 6.14.c powyżej, wszystkie zobowiązania Pożyczkobiorcy wynikające z niniejszej Umowy, w tym odsetki, prowizji i inne opłaty stają się w pełni wymagalne i Pożyczkobiorca zobowiązany jest do ich spłaty.

§ 7. Poufność

 • 7.1. Wszelkie informacje o Pożyczkobiorcy związane z Umową Pożyczki uznaje się za poufne. Pożyczkodawca udziela informacji o Pożyczkobiorcy zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Polski i wyłącznie określonym osobom w określony sposób i w odpowiednim wymiarze.
 • 7.2. W celu zapewnienia wykonania warunków Umowy Pożyczki i nawiązania kontaktu z Pożyczkobiorcą Pożyczkodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy będących w posiadaniu Pożyczkodawcy, wykorzystania otrzymanych danych osobowych Pożyczkobiorcy w celu wykonania warunków Umowy oraz, za zgodą Podmiotu danych, Pożyczkodawca ma prawo do wykorzystania danych osobowych Pożyczkobiorcy w celu nawiązania, zmiany, wykonania i/lub zakończenia stosunków prawnych z Pożyczkodawcą oraz w celu utworzenia historii kredytowej Pożyczkobiorcy.
 • 7.3. Pożyczkodawca ma prawo do zażądania i sprawdzenia wszelkich informacji dotyczących Pożyczkobiorcy związanych z istniejącym lub możliwym do zaistnienia ryzykiem dotyczącym spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
 • 7.4. Potwierdzając swoją zgodę Podmiotu danych, Pożyczkobiorca wyraża zgodę na dołączenie danych osobowych Pożyczkobiorcy do bazy danych Pożyczkodawcy, które są w posiadaniu Pożyczkodawcy (wszelkie informacje, które Pożyczkodawca udzielił w trakcie uzupełniania Wniosku na Stronie internetowej lub informacje, które Pożyczkodawca zdobył w związku z wykonaniem zobowiązań umownych Pożyczkodawcy). Pożyczkobiorca może wyrazić zgodę albo nie wyrazić zgody (w toku rejestracji/w Umowie należy zaznaczyć właściwe) na przekazywanie takich danych osobom trzecim, przejętym bezpośrednio lub pośrednio, operatorom danych osobowych, którzy zarejestrowani są w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie, który jest niezbędny do wykonywania powierzonych im funkcji w związku z wykonaniem Umowy Pożyczki.
 • 7.5. Pożyczkobiorca może wyrazić zgodę albo nie wyrazić zgody (w toku rejestracji/w Umowie należy zaznaczyć właściwe) na przekazanie udzielenie przez Pożyczkodawcę informacji o Pożyczkobiorcy przedsiębiorstwom wchodzącym w skład grupy Pożyczkodawcy, innym przedsiębiorstwom lub spółkom Pożyczkodawcy, które pośrednio lub bezpośrednio nabyły udział w kapitale zakładowym Pożyczkodawcy lub w których Pożyczkodawca nabył bezpośredni lub pośredni udział, partnerom Pożyczkodawcy, którzy zajmują się przetwarzaniem danych (w tym, osobom trzecim, które świadczą usługi związane z wykonaniem Umowy Pożyczki) oraz do przekazywania danych osobowych do systemów przetwarzania administrowanych przez Pożyczkodawcę, operatorom danych osobowych, którzy są zarejestrowani w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych im funkcji w związku z wykonaniem Umowy Pożyczki.
 • 7.6. Pożyczkobiorca ma prawo wglądu do danych osobowych przekazanych Pożyczkodawcy oraz prawo do dokonania zmian w tych danych.

§ 8. Reklamacje

 • 8.1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (ul. ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy ([email protected]) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu +48 12 881 12 09).
 • 8.2. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:
  • a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  • b) okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  • c) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • 8.3. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.

§ 9. Pozostałe postanowienia

 • 9.1. Pożyczkodawca ma prawo do cesji (przekazania) praw do wierzytelności na osoby trzecie. Pożyczkobiorca zostanie poinformowany o cesji umowy pożyczki na stronę trzecią, chyba że zobowiązanie wynikające z umowy pożyczki ma zostać wykonane wobec Pożyczkodawcy.
 • 9.2. Pożyczkobiorca potwierdza niniejszym, że Pożyczkodawca ma prawo do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą stosując następujące środki komunikacji:
  • a) wysyłając wiadomość tekstową (SMS) i/lub dzwoniąc na podany na Koncie użytkownika numer telefonu komórkowego operatora przypisany Pożyczkobiorcy;
  • b) wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail podany na Koncie użytkownika;
  • c) dzwoniąc na inne numery podane na Koncie użytkownika;
  • d) wysyłając list zwykły lub polecony na adres faktyczny i/lub zadeklarowany przez Pożyczkobiorcę, który został podany na Koncie użytkownika.

§ 10. Definicje

 • 10.1. Pierwsza pożyczka – pierwsza kwota środków pieniężnych wypłacona przez Pożyczkodawcę dla Pożyczkobiorcy na warunkach określonych w Umowie Ramowej Pożyczki.
 • 10.2. Kolejne pożyczki – kwota środków pieniężnych wypłacona przez Pożyczkodawcę dla Pożyczkobiorcy po spłacie całkowitej kwoty pierwszej pożyczki.
 • 10.3. Biura informacji gospodarczej – ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. w Warszawie, 00-095 Plac Bankowy 2, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. we Wrocławiu, 51-214 Al. Armii Ludowej 21 oraz Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w Warszawie, 02-679 ul. Zygmunta Modzelewskiego 77.
 • 10.4. Spłata – Obowiązek spłaty pożyczki w terminie określonym każdorazowo przy pierwszej i każdej kolejnej umowie pożyczki.
 • 10.5. Obsługa klienta – obsługa klienta dostępna pod numerem telefonu 0048 22 307 13 31.
 • 10.6. Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 • 10.7. Formularz informacyjny – arkusz informacyjny sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.).
 • 10.8. Całkowita kwota pożyczki/spłaty – kwota pożyczki powiększona o odsetki, prowizje i opłaty, jaką Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Umowie.
 • 10.9. Rejestracja – rejestracja Pożyczkobiorcy na stronie internetowej Pożyczkodawcy www.monedo.pl/now w celu założenia konta internetowego.
 • 10.10. Rachunek bankowy Pożyczkobiorcy – rachunek bankowy, z którego Pożyczkobiorca przekazuje opłatę rejestracyjną w wysokości 0,01 zł lub 0,50 zł dla Pożyczkodawcy.
 • 10.11. Rachunek bankowy Pożyczkodawcy – rachunek bankowy, z którego Pożyczkodawca przekazuje kwotę pożyczki dla Pożyczkobiorcy.
 • 10.12. Rzeczywista Roczna stopa oprocentowania (RRSO) – łączny koszt Pożyczki poniesiony przez Pożyczkobiorcę, wyrażony jako wartość procentowa pożyczki w skali roku.
 • 10.13. Telefon komórkowy – numer telefonu komórkowego podany podczas rejestracji Pożyczkobiorcy.
 • 10.14. Umowa Pożyczki – każda pożyczka udzielona na podstawie Umowy Ramowej Pożyczki.
 • 10.15. Ustawa o kredycie konsumenckim – Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715 z późn. zm.).
 • 10.16. Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki – przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę (na trwałym nośniku) dokument potwierdzający warunki zawartej poszczególnej Umowy Pożyczki oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 30 Ustawy o kredycie z konsumenckim;